INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25. maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) firma TRADE CONSULTING GROUP Sp. z o.o., spełniając swój ustawowy obowiązek pragnie poinformować w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trade Consulting Group Sp. z o.o. ul. Wrocławska 33E, 55-095 Długołęka, tel. +48 71 725 95 55, adres e-mail: iod@tcgroup.com.pl, dalej Spółka/administrator;

2.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia i realizacji umowy;
- wystawienia dokumentów sprzedaży;
- zapewnienia obsługi sprzedażowej;
- zapewnienia obsługi pytań zgłaszanych pocztą e-mail lub telefonicznie;

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:
- podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- realizowanie prawnie uzasadnionych interesów administratora np. dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia umowy, windykacji należności lub w związku z  prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

4.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują ze Spółką lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa;

5.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz ewentualnych roszczeń;

7.

Ma Pani/Pan prawo:
- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych;

9.

Ma Pani/ mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10.

Podanie przez Panią/Pana wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;

11.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

TCG


Trade Consulting Group Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33E, 55-095 Długołęka

tel. +48 71 725 95 55
fax: +48 71 725 95 47

mail: iod@tcgroup.com.pl

Pobierz Informacje RODO